Dış ticaret hacmi (milyar Euro)      
Volume of foreign trade (billion Euro)      
       
  2000 Sıralama
Rank
2004 Sıralama
Rank
Almanya-Germany 1,136 1 1,310 1
Fransa-France 722 2 735 2
Hollanda-Netherlands 625 3 661 3
İtalya-Italy 519 5 563 4
İngiltere-United Kingdom 545 4 536 5
Belçika-Belgium 396 6 476 6
İspanya-Spain 294 7 344 7
İsveç-Sweden 173 8 193 8
Avusturya-Austria 152 9 174 9
İrlanda-Ireland 143 10 162 10
Danimarka-Denmark 105 11 117 11
Türkiye-Turkey 85 13 100 12
Finlandiya-Finland 93 12 94 13
Portekiz-Portugal 63 14 71 14
Lüksemburg-Luxembourg 46 15 54 15
Yunanistan-Greece 25 16 28 16

 
GSYİH (piyasa fiyatlarıyla, milyar Euro)              
GDP (at market prices, billion Euro)              
                             
Ülkeler         2000   Sıralama
Rank
2004   Sıralama
Rank
Almanya-Germany       2,063   1 2,216     1
İngiltere-United Kingdom     1,565   2 1,716     2
Fransa-France       1,441   3 1,648     3
İtalya-Italy         1,167   4 1,351     4
İspanya-Spain       630   5 838     5
Hollanda-Netherlands     402   6 489     6
İsveç-Sweden       260   7 284     7
Belçika-Belgium       248   8 279     8
Avusturya-Austria       210   10 240     9
Türkiye-Turkey       217   9 237     10
Danimarka-Denmark     172   11 194     11
Finlandiya-Finland       131   12 165     12
Yunanistan-Greece       123   13 150     13
Portekiz-Portugal       120   14 149     14
İrlanda-Ireland       104   15 135     15
Lüksemburg-Luxembourg     21   16 26     16

 
Enflasyon (%)        
Inflation (%)        
       
  2000 Sıralama
Rank
2004 Sıralama
Rank
Türkiye-Turkey 39.0 1 9.4 1
Lüksemburg-Luxembourg 3.8 3 3.2 2
İspanya-Spain 3.5 4 3.1 3
Yunanistan-Greece 2.9 6 3.0 4
Portekiz-Portugal 2.8 7 2.5 5
İrlanda-Ireland 5.3 2 2.3 6
İtalya-Italy 2.6 10 2.3 7
Fransa-France 1.8 13 2.3 8
Avusturya-Austria 2.0 12 2.0 9
Belçika-Belgium 2.7 8 1.9 10
Almanya-Germany 1.4 14 1.8 11
Hollanda-Netherlands 2.3 11 1.4 12
İngiltere-United Kingdom 0.8 16 1.3 13
İsveç-Sweden 1.3 15 1.0 14
Danimarka-Denmark 2.7 9 0.9 15
Finlandiya-Finland 3.0 5 0.1 16

 
Üretici fiyat endeksi (2003=100)                  
(Genel)                        
Producer price index (2003=100)                
(All items)                      
                       
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003 96.99 99.12 100.84 100.02 99.04 98.80 99.16 99.70 99.61 100.66 102.80 103.28
2004 107.17 107.40 108.03 110.49 115.50 116.43 115.56 116.69 117.53 120.43 120.43 119.13
2005 118.64 118.77 120.27 121.72 121.96 121.38 120.48 121.73 122.68 123.52 122.35  
                       

 
İşsizlik oranı                              
Unemployment rate                          
                                 
Sıralama-Rank

 

 

İ

s

p

a

n

y

a

F

r

a

n

s

a

A

l

m

a

n

y

a

Y

u

n

a

n

i

s

t

a

n

F

i

n

l

a

n

d

i

y

a

T

ü

r

k

i

y

e

İ

t

a

l

y

a

B

e

l

ç

i

k

a

P

o

r

t

e

k

i

z

D

a

n

i

m

a

r

k

a

İ

s

v

e

ç

İ

n

g

i

l

t

e

r

e

İ

r

l

a

n

d

a

 

A

v

u

s

t

u

r

y

a

H

o

l

l

a

n

d

a

L

ü

k

s

e

m

b

u

r

g

   

S

p

a

i

n

F

r

a

n

c

e

G

e

r

m

a

n

y

G

r

e

e

c

e

F

i

n

l

a

n

d

T

u

r

k

e

y

I

t

a

l

B

e

l

g

i

u

m

P

o

r

t

u

g

a

l

D

e

n

m

a

r

k

S

w

e

d

e

n

U

K

I

r

e

l

a

n

d

A

u

s

t

r

i

a

 

N

e

t

h

e

r

l

a

n

d

s

L

u

x

e

m

b

o

u

r

g

1995 1 5 10 7 2 11 4 6  

12

13 8 9 3 15 14 16
2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 
Nüfus                                    
Population                                  
                                   
Sıralama-Rank  
   

A

l

m

a

n

y

a

T

ü

r

k

i

y

e

F

r

a

n

s

a

İ

n

g

i

l

t

e

r

e

İ

t

a

l

y

a

İ

s

p

a

n

y

a

H

o

l

l

a

n

d

a

Y

u

n

a

n

i

s

t

a

n

P

o

r

t

e

k

i

z

B

e

l

ç

i

k

a

İ

s

v

e

ç

 

A

v

u

s

t

u

r

y

a

D

a

n

i

m

a

r

k

a

F

i

n

l

a

n

d

i

y

a

İ

r

l

a

n

d

a

L

ü

k

s

e

m

b

u

r

g

 
   

G

e

r

m

a

n

y

T

u

r

k

e

y

F

r

a

n

c

e

U

K

I

t

a

l

S

p

a

i

n

 

N

e

t

h

e

r

l

a

n

d

s

G

r

e

e

c

e

P

o

r

t

u

g

a

l

B

e

l

g

i

u

m

S

w

e

d

e

n

A

u

s

t

r

i

a

D

e

n

m

a

r

k

F

i

n

l

a

n

d

I

r

e

l

a

n

d

L

u

x

e

m

b

o

u

r

g

 
                                   
1995 1 2 4 3 5 6 7 8 10 9 11 12 13 14 15 16  
2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16