Evbazar.com Logo
Advertise with Us Real Estate SearchTrades and Services SearchLink to us
Welcome to Evbazar.com

User Name: 
Password:  
Forgotten your password?     New Member? Join Now
Property Search

City:         Region:       
Property Type:    

Status:   


Ücretsiz Emlak Ilan - Bedava


Favorilerime Ekle * Add To Favourites


Harita / Turkey Map and Where is

Cheap flights, Turkey Hotel Deals

Satilik Villa / Villa for Sale in Antalya

Business for Sale in Turkey

Satilik Arsa / Land for Sale in Turkey

Satilik Fabrika / Factory for Sale in Turkey

Satilik Daire / Apartment for Sale in Antalya

Satilik Otel Arsa

Site Map

Emlak Forum


Turkey Property Forum


Advertising Banner

     

Add to My Yahoo!Add to Google


FaydalıBilgiler

FAYDALI BILGILER

 

 

 

TAŞINMAZ SATIŞI NASIL YAPILIR?

 

İNŞAATTAN DAİRE ALINMASI MÜMKÜN MÜDÜR?

 

DEPOZİTO YASAL MI? 

 

OTURMADIĞIM DAİRENİN APARTMAN GİDERLERİNE İŞTİRAK ETMEK ZORUNDA MIYIM?

 

AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

 

A-       SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

B-       ASLİYE HUKUK MAHKEMELERiNDE GÖRÜLEN DAVALAR

C-      AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

D-      İCRA İFLAS HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALAR

E-       İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

F-       İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

G-      CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

H-      DİĞER HUKUKİ YARDIMLAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAŞINMAZ SATIŞI NASIL YAPILIR?
Bir gayrımenkul sadece Tapu Sicil Müdürlüğü’nde satılır. Satış tapuda sicil muhafızı önünde yapılmalıdır. Noterler satış yetkilerine sahip değildir. Noterde sadece “SATIŞ VAADİ”  yapılıbilir. Satış için noterler başka bir işlem yapamazlar. Taşınmazın bulunduğu bölge Tapu Sicil Müdürlüğü’ne 2 vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanıyla başvurulur. Tüzel kişilerin satış yapabilmesi için Ticaret Sicil Memurluğu’ndan yetki belgesi alınması gerekir.

İNŞAATTAN DAİRE ALINMASI MÜMKÜN MÜDÜR?
Taşınmaz inşaat halindeyken içinden bir daire seçilip alınabilir. Ancak inşaat tamamlanmadan kat mülkiyetine geçilmediğinden, kat irtifak tapusu alınabilir. Kat irtifak tapusu almadan bir kağıt üzerinde yazılarak alım yapılmamalıdır. Çünkü satış koşulları gerçekleşmediğinden satıcı daireyi irtifak tapusu ile başkalarına da satabilir. O halde halk arasında “ el kağıdı “ denilen imzalı gayrimenkul satış belgesi, tazminat davası açmakta delil olarak kullanılmaktan başka bir işe yaramaz

 

 

DEPOZİTO YASAL MI? 
Taşınmaz kiralarında depozito yasaldır. Kiracının taşınma durumunda bırakacağı borçlar ile taşınmaza vermiş olduğu zararların karşılanması için depozito alınır. Tahliye halinde taşınmazda bir hasar yoksa depozito iade edilir. Varsa mahkemece yapılacak tespit ve masraflar düşülerek bakiye kiracıya ödenir. İspat bakımından depozito miktarını yazmak ve imza altına almak gerekir. Depozito Türk Lirası veya döviz olarak alınabilir. 

 

OTURMADIĞIM DAİRENİN APARTMAN GİDERLERİNE İŞTİRAK ETMEK ZORUNDA MIYIM?
Dairenin maliki olduğunuz müddetçe; otursanız da oturmasanız da giderlere iştirak etmek zorundasınız. Ödemelerinizi yapmadığınız takdirde, yönetici aleyhinizde icra takibi yapabilir, mal varlığınıza haciz koyabilir. Yönetici bunun yanında, sizden aylık yüzde 10 gibi yüksek bir faiz talep edebilir. Yöneticinin yapacağı muamelelere karşı sizin savunulacak pek bir hakkınız olmayacaktır ve sonuçta borcunuzu faizi, icra masrafı ve avukat ücreti ile birlikte ödemek zorunda kalırsınız. İşte bu nedenlerle, ortak giderlerden hissenize düşen payı ödemenizde yarar var. 

 

                                                                                               

 

 

A-    SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1

Mirasçılık belgesinin alınması 

825,00 YTL

 

2

Tahliye Davası

2.000,00 YTL

’den az olmamak üzere yıllık  kira bedelinin %10’u

3

İzale-i Şuyu (paydaşlığın giderilmesi) Davası

2.200,00 YTL

' den az olmamak üzere dava konusumalın/malların muhammen bedelinin vekilden payına düşen miktarının %10’u

4

Vesayet ve Kayyım Davaları           

1.550,00 YTL

 

5

Terekede ihtiyati tedbirler, Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin Davalar

2.000,00 YTL

 

6

Mirasçılık belgesinin iptali Davası           

2.000,00 YTL

 

7

Mirasta defter tutulması

2.000,00 YTL

’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u

8

Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Arttırımı Davaları
a) Davacı Vekilliğinde2.000,00 YTL’den az olmamak üzere artan yıllık kira değerinin % 15’i (Kira farkına ilişkin icra takibinde ayrıca %10’u)

b) Davalı Vekilliğinde

1.550,00 YTL

' dan az olmamak üzere talep edilen ile hükmedilen arasındaki farkın yıllık değerinin %15'i

9

Delil tespit istemi 

1.100,00 YTL

 

10

Alacak, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

1.650,00 YTL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

11

Tevdi mahalli tayini (ödeme yeri belirlenmesi)           

825,00 YTL

 

 

 

B- ASLİYE HUKUK MAHKEMELERiNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1

Tapu veya Nüfus kayıtlarında isim düzeltme ve değiştirme,Yaş düzeltme, Kazai rüşt Davaları           

2.200,00 YTL

 

2

Tenkis Davası          

2.750,00 YTL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

3

Muvazaa nedeniyle tapu iptal Davası

2.750,00 YTL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

4

Vasiyetnamenin iptali Davası           

3.300,00 YTL

 

5

Mirasta iade Davası

2.750,00 YTL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

6

Men’i müdahale (Elatmanın önlenmesi) Davası

2.750,00 YTL

’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

7

Tapu iptali ve Tescili Davaları

2.750,00 YTL

’den olmamak üzere dava değerinin %15’i

8

Şuf’a Davası

2.750,00 YTL

’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

9

Geçit Hakkı Davası

2.750,00 YTL

 

10

Ecrimisil Davası

2.200,00 YTL

'den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

11

Alacak Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

2.750,00 YTL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

12

Tezyid-i (Bedel Arttırımı) Davası

2.750,00 YTL

’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

13

Tespit Davası

2.200,00 YTL

 

14

Şirket kararları hakkında ortaklar adına açılacak Dava

2.750,00 YTL

 

15

Kooperatif üyeliğinden çıkarma kararının iptaline ilişkin dava

2.750,00 YTL

 

16

Tenfiz ve Tanıma Davaları

2.750,00 YTL

 

17

Zayi ve Kambiyo Senedi İptali Davaları

2.200,00 YTL

 

18

Tüketici mahkemeleri

2.750,00 YTL

 ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’I

20

Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi

2.750,00 YTL

'den az olmamak üzere dava değerinin % 15’I

                                        

 

 

C-    AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1

Evlenmeye izin, İddet müddetinin kaldırılmasına ilişkin Davalar

1.100,00 TL

 

2

Nişan bozulmasından doğan Davalar (Hediyelerin geri verilmesi, Maddi ve Manevi Tazminat vb)

2.200,00 YTL

’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u

3

Boşanma Davaları

 

 

a) Anlaşmalı

1.650,00 YTL

 

b) Çekişmeli

2.750,00 YTL

 

c) Çekişmeli ve maddi, manevi tazminat istemli

2.750,00 YTL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

4

Nesebin reddi, Tashihi ve Babalık Davaları

2.750,00 YTL

 

5

Nafaka Davası

1.650,00 YTL

 

6

Evlat Edinme Davası

2.200,00 YTL

 

7

Ailenin Korunmasına dair 4320 Sayılı Kanundan Doğan Davalar

825,00 YTL

 

                       

 

D- İCRA İFLAS HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALAR

1

Menfi tespit ve İstirdat Davaları

2.750,00 YTL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

2

İstihkak Davaları

2.750,00 YTL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

3

İcra Tetkik Mercii’nin görevine giren Davalar (İmzaya ve borca itiraz, Şikayet vd)


1.550,00 YTL

 

4

İcra İflas Kanunu’ndan doğan İptal Davaları

2.750,00 YTL

'den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

5

İcra Takipleri

 

 

a) Değeri parayla ölçülebilen icra takipleri

1.550,00 YTL

Takip konusu alacağın % 10’u

b) Değeri parayla ölçülemeyen icra takipleri

1.550,00 YTL

 

6

İhtiyati Hacze İtiraz Davaları

1.550,00 YTL

 

                          

 

E- İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1

Değeri parayla ölçülebilen Davalar

1.550,00 YTL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

2

Değeri parayla ölçülemeyen Davalar

1.550,00 YTL

 

 

FİDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1

İptal Davası

2.750,00 YTL

 

2

Tam yargı Davası 

2.750,00 YTL

’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

3

Vergi uyuşmazlığından doğan Davalar

2.750,00 YTL

’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

 

G- CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1

 Ağır Ceza Mahkemesi ve Devlet Güvenlik Mahkemesi

 

 

a) Sanık Vekilliği

4.400,00 YTL

 

b) Müdahil Vekilliği

3.300,00 YTL

 

2

Asliye Ceza Mahkemesi

 

 

a) Sanık Vekilliği

2.750,00 YTL

 

b) Müdahil Vekilliği

2.200,00 YTL

 

3

Sulh Ceza Mahkemesi

1.550,00 YTL

 

4

Askeri Ceza Mahkemesi

 

 

a) Sanık Vekilliği

2.750,00 YTL

 

b) Müdahil Vekilliği

2.200,00 YTL

 

5

Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi

 

 

a) Sanık Vekilliği

2.750,00 YTL

 

b) Müdahil Vekilliği

2.200,00 YTL

 

            

                  

 

HDİĞER HUKUKİ YARDIMLAR

1

Büroda sözlü danışma
(ilk bir saat için)

Bir saati aşan her 15 dakikalık süre için


330,00 YTL

110,00 YTL

 

2

Yazılı danışma

550,00 YTL

 

3

Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma

Bir saati aşan her 15 dakikalık süre için


550,00 YTL


220,00 YTL

 

4

Harcanan zamana göre yapılan Huk.Yard. 

Bir saati aşan her 15 dakikalık süre için


330,00 YTL


110,00 YTL

 

5

İhtarname, İhbarname, Protesto düzenleme


550,00 YTL

 

            6

Dava, Cevap Dilekçesi vb. Dilekçeler


825,00 YTL

 

            7

Temyiz ve Karar düzeltme Dilekçeleri


825,00 YTL

 

                8

Miras Sözleşmesi, İstisna Akdi, Taksim Sözleşmesi vb düzenlemeler


2.750,00 YTL

 

                9

Diğer her türlü Sözleşme düzenlenmesi


825,00 YTL

 

                10

Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargı ve Sayıştayda Temyiz Duruşmalarına katılma (masraf dışında)1.650,00 YTL

 

                11

Şirket Anasözleşmesi, Tüzük, Vakıf senedi, Yönetmelik, vasiyetname vb. Düzenlemeler2.750,00 YTL

 

                12

Hazırlık soruştumasında bulunma


825,00 YTL

 

13

Şirketlerde sürekli danışmanlık (Dava ve takip ücretleri ayrı tutularak ve aylık)

 

 

a) Adi, Kollektif, Komandit, Limited Şirketler


1.550,00 YTL

 

b) Kooperatif

 ba) 100'den az üyeli

 bb) 100'den yukarı üyeli

 

1.550,00 YTL

2.200,00 YTL

 

c) Anonim Şirket         

ca) 25 milyardan az sermayeli

cb) 25 milyar ve yukarısermayeli

 

2.200,00 YTL

2.750,00 YTL

 

14

Anasözleşme Değişiklikleri ve Sermaye Arttırımı

 

 

a) Adi, Kollektif, Komandit, Limited Şirketler

1.550,00 YTL

 

b) Kooperatif           

2.200,00 YTL

 

c) Anonim Şirket         

2.750,00 YTL

 

15

Şirket Genel Kurul İşlemleri

 

 

a) Ortak sayısı 10’a kadar A.Ş.

1.550,00 YTL

 

b) Ortak sayısı 10’dan fazla A.Ş .

1.800,00 YTL

 

c) Ortak sayısı 50’ye kadar koop.

2.200,00 YTL

 

d) Ortak sayısı 50’den fazla koop.

2.750,00 YTL

 

16

Şirket Pay Devri

1.550,00 YTL

 

17

Şirket, Kuruluş, Tür değiştirme ve Birleşmeleri

3.600,00 YTL

 

18

Sayıştay Davaları

3.600,00 YTL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

19

Vergi Uzlaşma Komisyonu işlemleri

1.650,00 YTL

 

20

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

 

 

a) Duruşmalı

8.250,00 YTL

’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

b) Duruşmasız

6.100,00 YTL 

’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

21

Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyatı haciz, ihtiyatı tedbir, fikir ve sinai mülkiyet hukukuna göre toplatma işleri

1.650,00 YTL

 

 

                                  

                                       

 

Home Page|About Us|Contact|Advertising with Evbazar|Real estate Search|Trades and Services Search|Link to us
Terms and Conditions     Copyright     Privacy Policy
Copyright © Evbazar.com, 2006. All Rights Reserved

Çabuk Arama Satılık Emlak Ilan - Quick Search, Property for Sale in TurkeyAntalya Emlak
Istanbul Emlak - Avrupa Istanbul Emlak - Anadolu Ankara Emlak Izmir Emlak Adana Emlak Adiyaman Emlak Afyon Emlak
Agri Emlak Aksaray Emlak Amasya Emlak Ardahan Emlak
Artvin Emlak
Aydin Emlak Balikesir Emlak Bartin Emlak
Batman Emlak
Bayburt Emlak
Bilecik Emlak
Bingol Emlak
Bitlis Emlak
Bolu Emlak Burdur Emlak Bursa Emlak
Çanakkale Emlak Çankiri Emlak Çorum Emlak Denizli Emlak Diyarbakir Emlak
Duzce Emlak
Edirne Emlak Elazig Emlak
Erzincan Emlak Erzurum Emlak Eskisehir Emlak
Gaziantep Emlak
Giresun Emlak Gumushane Emlak Hakkari Emlak Hatay Emlak
Igdir Emlak Isparta Emlak Içel/Mersin Emlak Kahramanmaras Emlak Karabuk Emlak Karaman Emlak Kars Emlak Kastamonu Emlak
Kayseri Emlak Kirikkale Emlak Kirklareli Emlak Kirsehi Emlakr Kilis Emlak Kocaeli Emlak Konya Emlak Kutahya Emlak
Malatya Emlak Manisa Emlak Mardin Emlak Mugla Emlak Mus Emlak Nevsehir Emlak Nigde Emlak Rize Emlak
Sakarya Emlak Samsun Emlak Ordu Emlak Osmaniye Emlak Sivas Emlak Sanliurfa Emlak Siirt Emlak
Sinop Emlak
Sirnak Emlak Tekirdag Emlak Tokat Emlak Trabzon Emlak Tunceli Emlak Usak Emlak Van Emlak
Yalova Emlak
Yozgat Emlak Zonguldak Emlak            
     

emlak antalya     Emlak Turkiye Linkcenneti.com Arama motoru Türkçe Arama Motoru